28/11/07

Subvencions municipals a Activitats Escolars

Obert el termini per a sol·licitar les Subvencions municipals a Activitats Escolars
El termini finalitza el pròxim 21 de desembre
L'Ajuntament d'Alzira va obrir el passat 21 de novembre el termini per a sol·licitar les Subvencions municipals a Activitats Escolars. L'objectiu d'estes subvencions és estimular la realització d'activitats educatives al llarg del curs 2007- 2008.
Activitats que es pretén tinguen alguna de les finalitats següents:
Afavorir la participació dels diversos estaments de la comunitat educativa (famílies, professorat i alumnat).Fomentar la relació entre diferents centres educatius de la ciutat.Facilitar el tractament dels temes transversals.Estimular la introducció d'innovacions educatives.Donar resposta a la diversitat existent en el centre.Compensar les desigualtats socioeconòmiques de la població escolar.Conciliació de la vida familiar i laboral.
La regidora d'Educació, Anabel Juárez, ha manifestat “des del consistori continuem aportant ajudes a l'Educació, en este cas als centres, per a motivar-los a desenvolupar projectes i activitats que contribuïsquen a millorar l'educació dels més xicotets. Estes Ajudes s'unixen a altres com les Beques d'Investigació, les Ajudes Extraordinàries a l'Estudi, etc. que contribuïxen a millorar la qualitat de vida de què en un futur prendran les regnes de la nostra Ciutat”.
Podran demanar estes subvencions els consells escolars dels centres educatius d'Educació Infantil, Primària, Especial, Secundària o d'Adults d'Alzira, de règim públic privat concertat i municipal per a realitzar activitats educatives amb els objectius del Projecte Educatiu de cada centre. Els organitzadors de l'activitat podran ser tant el professorat, com les associacions de pare i mares o d'estudiants.
Els interessats han de presentar una instància en l'Ajuntament, en la qual hauran d'adjuntar el Projecte de l'Activitat, especificant, el títol del projecte, el responsable, la justificació, els objectius, les activitats, la temporalització, els recursos necessaris materials i humans, el pressupost detallat, l'avaluació i la possibilitat de continuació de l'activitat. Junt amb el projecte s'haurà de presentar una certificació de l'acord del Consell Escolar del centre o centres participants, en el que es decidix realitzar l'activitat i demanar ajuda. També es presentarà certificat de l'acord del claustre de professors, junta directiva de l'associació de pares o de l'associació d'alumnes.
Cada centre podrà presentar un màxim de 4 projectes d'activitats a subvencionar, un dels quals ho tindrà de presentar l'AMPA del centre destinat a Activitats Extraescolars que tinguen com a objectiu la conciliació de la vida laboral i familiar. També podran presentar-se projectes conjuntament, per més d'un centre.
La selecció de sol·licituds la realitzarà una comissió formada per la regidora d'Educació o persona en qui delegue com a presidenta, el/la directora del CEFIRE d'Alzira, dos representants del Consell Escolar Municipal, un tècnic del Departament d'Educació Municipal i el cap del servici de Benestar Social que actuarà com a secretari.
Els projectes presentats seran seleccionats en funció d'alguns criteris, com ara, la claredat i coherència del projecte, l'ajust entre el cost pressupostari i els objectius previstos, que l'activitat supose ampliació o complement adequat dels ensenyaments reglats que reben els alumnes a qui va dirigida, etc.
L'import de les ajudes serà proposat per la comissió seleccionadora dels projectes a subvencionar, d'acord amb l'interés i la qualitat dels mateixos.
El termini per a presentar les sol·licituds a estes subvencions finalitza el pròxim 21 de desembre.

25/11/07

NOVA JUNTA DIRECTIVA


El pasat 12 de novembre en reunio de la Coordinadora es va constituir la nova Junta Directiva composta per les següents persones:

President: Enric J. Daries Fontana
Vice presidenta: Carmen Guerrero Marin
Secretaria: Maribel Corral Jimenez
Tresorer: Ernest Sarrion Asensio
Vocals: els demes representants de les Ampas federades.